Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HAIKU

(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Haiku, dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim Polish Haiku Association i skrótów PSH i PHA, odpowiednio.
 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu działania na rzecz rozwoju i propagowania klasycznego haiku i haiku współczesnego opartego o klasyczne wzorce japońskie, a także form pokrewnych takich jak haiga, haibun, tanka, renga itp., oraz wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska z możliwością poszerzenia na inne kraje Europy i Świata.
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 1. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są:

– upowszechnianie i promowanie klasycznego haiku i form z nim związanych;
– zrzeszanie na zasadzie dobrowolności poetów piszących haiku w języku polskim, bez względu na ich miejsce zamieszkania;
– rozwijanie i doskonalenie twórczości członków;
– docieranie do młodzieży szkolnej w celu popularyzacji dobrych wzorców haiku;
– stwarzanie członkom możliwości publikacji ich utworów (w formie drukowanej i elektronicznej);
– organizowanie spotkań i dyskusji w celu zainteresowanie szerszych kręgów społeczeństwa klasycznym i współczesnym haiku;
– inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
– integracja środowisk twórczych.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

– prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie książek, e-booków, audiobooków oraz periodyku internetowego poświęconego tematyce haiku);
– prowadzenie serwisu internetowego jako miejsca dyskusji o haiku;
– organizację warsztatów poświęconych haiku;
– organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
– organizowanie imprez kulturalnych;
– organizowanie konkursów haiku;
– współpracę ze szkołami i bibliotekami;
– współpracę z innymi stowarzyszeniami, związkami twórczymi i organizacjami zajmującymi się kulturą, zarówno polskimi jak i zagranicznymi;
– występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 1. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia) z wyjątkiem:
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo;
 • osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • postępujących w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, zawierającej opis dorobku mieszczącego się w kategoriach haiku, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi są ustanawiani decyzją Zarządu na wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
 • korzystania z symboli Stowarzyszenia (takich jak nazwa i logo) zgodnie z założeniami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, nie posiadają natomiast praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego, natomiast są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
 3. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

16. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpłynięcia wniosku. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 30% członków stowarzyszenia. Na pisemny wniosek 1/10 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu głosowanie może być tajne.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalania zmian statutu;
 • wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie regulaminu Zarządu;
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 1. Zarząd składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Skarbnika i Sekretarza.

Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, przewodniczy i koordynuje prace Zarządu oraz zwołuje posiedzenia Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jego składu.

W przypadku równej liczby głosów Prezes posiada głos decydujący.

W przypadku rezygnacji Prezesa lub sytuacji uniemożliwiającej mu działanie przez czas dłuższy, jego obowiązki przejmuje Sekretarz.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • sporządzanie planów pracy i budżetu;
 • sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • uchwalanie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 • przyjmowanie i skreślanie członków;
 • powoływanie komisji i pełnomocników w zależności od potrzeb.
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków;
 • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich;
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia;
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika lub Skarbnika i dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.