Uchwały w sprawie składek członkowskich

UCHWAŁA Nr  1/2022
Zarządu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HAIKU z dnia 16.09.2022 r.
w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich

Na podstawie  Rozdziału IV punkt 12 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Haiku, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej członka zwyczajnego w kwocie 10,- zł (słownie: dziesięć złotych).
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  3. Dokonane przedpłaty składek wg stawki 7,50 zł zostaną odpowiednio przeliczone od dnia 1.01.2023 r.
  4. Pozostałe zapisy uchwały Nr 1/2016 z dnia 23.02.2016 r. pozostają bez zmian.

 

SEKRETARZ                                                                         PREZES

                                      Inesa Kruszka                                                                       Marta Chociłowska-Juszczyk

================================================================================

UCHWAŁA Nr  1/2016
Zarządu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HAIKU z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

Na podstawie  Rozdziału IV punkt 12 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Haiku, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej członka zwyczajnego w wysokości 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100).

§ 2

1. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej przez daną osobę, z zastrzeżeniem ust.2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta osoba została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych – uczestników Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 19 września 2015 r. w Szaflarach – powstaje z dniem 1 marca 2016 r.

§ 3

Obowiązek opłacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu:

1) w którym nastąpiło skreślenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

2) w którym nastąpiło wykluczenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

3) w którym nastąpiła dobrowolna rezygnacja członka zwyczajnego z przynależności do Stowarzyszenia,

4) w którym zmarł członek zwyczajny Stowarzyszenia.

§ 4

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską:

  • przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia,
  • gotówką Skarbnikowi Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny składkę członkowską za dany miesiąc wnosi najpóźniej do końca tego miesiąca.

3. Członek zwyczajny może wnosić składkę członkowską za dowolny okres dłuższy niż jeden miesiąc, przy zachowaniu warunku wymienionego w punkcie 2 powyżej.

§ 5

Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

SEKRETARZ                                                                                    PREZES

 Irena Szewczyk                                                                            Robert Kania