REGULAMIN

Regulamin Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku roku

Ewa Tomaszewska 2-001

 

IDEA NAGRODY

Patronką nagrody jest Ewa Tomaszewska (1957-2013) – poetka, tłumaczka i eseistka, popularyzatorka poezji haiku w Polsce i poza jej granicami.
Nagradzając co roku wyróżniających się polskich poetów haiku, Organizator pragnie uczcić osobę i dokonania Ewy Tomaszewskiej oraz propagować haiku klasyczne i współczesne, oparte o klasyczne wzorce japońskie.

§ 1

1. „Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku roku” jest przyznawana za wyróżniające się haiku opublikowane przez żyjącego autora polskiej narodowości w języku polskim i/lub angielskim w roku poprzednim.

2. Organizatorem Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej, zwanej dalej Nagrodą, jest Polskie Stowarzyszenie Haiku (zwane dalej Stowarzyszeniem).

3. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.

4. Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody w kraju i/lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości*) przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach:
I – za haiku w języku polskim;
II – za haiku w języku angielskim.

Laureatem Nagrody może być tylko jedno haiku w każdej kategorii.

5. Nagrodę w każdej kategorii stanowią:
a) list gratulacyjny,
b) statuetka
c) nagroda pieniężna w złotych polskich, w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Data i terminy edycji Nagrody będą podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 2

1. Laureatów Nagrody wyłania Kapituła złożona z 3 członków, których powołuje Zarząd Stowarzyszenia. Spośród członków Kapituły Zarząd powołuje Przewodniczącego.

2. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Zarząd Stowarzyszenia powołuje nowego członka Kapituły.

3. Zarząd Stowarzyszenia wyznacza Sekretarza Kapituły Nagrody spośród swoich członków do koordynowania prac Kapituły i organizacji Nagrody. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze nominowanych i laureatów.

4. Z udziału w Nagrodzie wykluczeni są członkowie i Sekretarz Kapituły oraz Fundatorka Nagrody.

5. Laureatem Nagrody może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia polskiej narodowości, mieszkająca w Polsce lub za granicą.

§ 3

1. Zgłoszenia do Nagrody może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna, w tym członkowie i Sekretarz Kapituły oraz Fundatorka Nagrody.

2. Zgłoszenia do Nagrody obejmują haiku w języku polskim i w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości (w rozumieniu punktu 5 § 2), opublikowane po raz pierwszy w roku poprzedzającym ogłoszenie danej edycji Nagrody drukiem lub w formie elektronicznej oraz na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów i mediów społecznościowych. z wyłączeniem blogów i mediów społecznościowych.

3. Zgłoszenie, przesłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, powinno zawierać:
a) zgłaszane haiku
b) imię i nazwisko autora
c) miejsce publikacji (datę, tytuł i nr ISBN; nazwę i nr wydania czasopisma)
d) źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
e) nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

4. Sekretarz Kapituły Nagrody przekazuje drogą elektroniczną członkom Kapituły zgłoszone haiku oraz nazwiska autorów.

5. Wybór laureatów odbywa się w drodze wzajemnego porozumienia wszystkich Członków Kapituły, w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6. Laureat Nagrody zostaje powiadomiony przez Przewodniczącego lub Sekretarza Kapituły Nagrody drogą elektroniczną.

7. Wybór laureata nagrody przez Kapitułę składa się z dwóch etapów:
etap I – wybranie spośród wszystkich zgłoszonych haiku  do 10 nominacji
etap II – wybór haiku-laureata.

8. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. W takim przypadku nagroda pieniężna nie powiększa kwoty nagrody pieniężnej w kategorii, w której nagrodę przyznano.

9. Wyniki poszczególnych etapów będą ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psh.org.pl .

10. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.

11. Sekretarz Kapituły Nagrody odpowiedzialny jest za powiadomienie laureatów Nagrody oraz za uzyskanie od nich zgody na jej przyjęcie wraz z danymi osobowymi i numerem rachunku bankowego włącznie, na który zostanie przekazana nagroda pieniężna.

12. Dokładna data i miejsce wręczenia Nagrody będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.

§ 4

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych utworów po zakończeniu danej edycji Nagrody. Udział w Nagrodzie jest zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

2. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, jest Organizator Nagrody.

3. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji wszystkich jego postanowień przez Organizatora i Kapitułę pierwszej edycji Nagrody.

Warszawa, 30.04.2019 r.

*) Narodowość (przynależność narodowa lub etniczna) jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem.
Nie zaprzecza się narodowości polskiej Polaków zamieszkałych w innych krajach, a nie posiadających obywatelstwa polskiego” (źródło: Wikipedia).

V edycja (za rok 2022)